short story by Viki Olner on Flickr.

short story by Viki Olner on Flickr.